Offerte

 

Kortingsregeling

 

Leveringsvoorwaarden

 

Betalingscondities

 

Disclaimer

 

Algemene leveringsvoorwaarden d-itali

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van d-itali, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn via internet te raadplegen, zie: www.d-itali.nl.
 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van d-itali worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van d-italiís ingeschakelde tussenpersonen, partners en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van d-itali zijn vrijblijvend en d-itali behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.5.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door d-itali. D-itali is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt d-itali dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 2. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 3. Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van d-itali.
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is d-itali bij rechten om de koop eenzijdig ongedaan te maken. De klant wordt hiervan middels het bij aankoop opgegeven e-mailadres of postadres op de hoogte gesteld.
 5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen dan wel dalen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de prijs op het moment van bestellen bindend voor de desbetreffende bestelling.

 

Artikel 4. Levering

 1. De door d-itali opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan d-itali verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriŽle eigendomsrechten

 1. U dient alle intellectuele en industriŽle eigendomsrechten welke rusten op de door d-itali geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 2. d-itali garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
 3. Alle ontwerpen, tekeningen, schetsen, schema's, monsters, modellen, e.d. die door d-itali worden gehanteerd blijven ook indien zij aan u ter hand worden gesteld geestelijk en/of fysiek eigendom van d-itali en mogen derhalve behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier, voor geen ander doel dan uitvoering van de overeenkomst tussen d-itali en cliŽnt gebruikt worden.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

 1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u d-itali daarvan zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk dan wel via e-mail gemotiveerd kennis te geven.
 2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft d-itali de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Behoudens grove schuld of opzet van de directie of leidinggevende ondergeschikten van d-itali, is d-itali slechts aansprakelijk voor kosten, schaden of interessen, ontstaan als gevolg van daden of nalatigheid van voornoemde personen of van andere ondergeschikten van leverancier dan wel van personen door leverancier tot uitvoering van de overeenkomst gebezigd, echter tot ten hoogste het bedrag van de factuurwaarde van de door leverancier geleverde zaken in verband waarmede de schade is ontstaan.
 2. Iedere aansprakelijkheid van d-itali voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, geleden door cliŽnt en/of derden, door welke oorzaak ook ontstaan, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Indien u zaken doorverkoopt, levert, verpandt of op andere wijze, onder welke titel dan ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een ander overdraagt of te zijner beschikking stelt, bent u verplicht d-itali te vrijwaren voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door, of in verband met door d-itali aan de wederpartij geleverde zaken.

 

Artikel 9. Bestellingen/communicatie/annulering

 1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en d-itali, dan wel tussen d-itali en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en d-itali, is d-itali niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van d-itali.
 2. D-itali heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde artikelen slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.
 3. Het plaatsen van een ontwerpopdracht is bindend en kan niet geannuleerd worden. Indien u officieel een ontwerp heeft aangevraagd zullen de ontwerpkosten ten allen tijde in rekening worden gebracht, tenzij anders in de offerte vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 4. Na aanvang van het productieproces kan de bestelling tot aan de uitleverdatum schriftelijk worden geannuleerd. De kosten van deze annulering bedragen 85% van de productiekosten en 100% van de ontwerpkosten. De bestelde producten worden op het moment van annulering eigendom van d-itali.

 

Artikel 10.Levering van goederen

 1. Indien d-itali een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.

 

Artikel 11. Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft d-itali in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk dan wel via e-mail mee te delen en zulks zonder dat d-itali gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan d-itali kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 12. Diversen

 1. Indien u aan D-itali opgave doet van een adres, is D-itali gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan d-itali opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
 2. Wanneer door D-itali gedurende korte of langere tijd, al dan niet stilzwijgend, afwijkt van deze Voorwaarden, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat d-itali deze Voorwaarden soepel toepast.
 3. Indien ťťn of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met d-itali in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door D-itali vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 4. D-itali is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.